Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

2020.10.02 PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Data: 05.10.2020 r., godz. 00.00    291
PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”
PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU
,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniu 2 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Pan Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego wraz z Panią Teresą Czajkowską – Członkiem Zarządu Powiatu Wyszkowskiego i Panią Krystyną Kurowską Dyrektorem PCPR w Wyszkowie dokonali uroczystego przekazania Pani Alicji Zapolskiej Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie, w bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego oraz bezpłatnie przekazano środki ochrony indywidualnej dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek.
Jest to kolejny etap realizowanej przez Powiat Wyszkowski Umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim nr WPS-IV.946.5.39.2020 z późn. zm. na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji ww. zadania przekazano 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 8 sztuk drukarek wielofunkcyjnych i środki ochrony indywidualnej, w tym: 460 sztuk maseczek, 2300 par rękawiczek, 100 l płynu do dezynfekcji dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników Placówek. Łączna wartość przekazanej pomocy stanowi kwotę 75.662,20 zł. Ogółem wsparciem zostanie objętych 46 osób.
Dzieci i młodzież przebywająca w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, będzie mogła wykorzystać otrzymany sprzęt do zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań okresie epidemii COVID-19.
Pan Starosta pogratulował Dyrektorowi Domu dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 przekazanego sprzętu, życzył dzieciom sukcesów w nauce, a pracownikom Placówek sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Pani Dyrektor Domu da Dzieci Nr 1 i Nr 2 podziękowała Panu Staroście i Pani Teresie Czajkowskiej za zaangażowanie w pozyskanie środków na realizację projektu. Podziękowania skierowała także do pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu.