Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie

556

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie .


Data publikacji strony internetowej: 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń
wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W
przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
kontakt z Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w
Wyszkowie, wyszkow@domdladzieci.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel/fax: 29
757-13-80 (pn – pt w godz. 8.00-15.30). Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna
także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich