Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Data: 09.10.2018 r., godz. 00.00    839
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych
Dom dla Dzieci Nr 1 oraz Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie jest Pan Marek Lasocki, adres e-mail: marek.lasocki@odosc.pl, telefon kontaktowy: 570 940 310.

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dom dla Dzieci Nr 1 oraz Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie (07-200), przy ul. Dworcowej 3A/3B, którą reprezentuje Dyrektor.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail inspektora ochrony danych: iod@odosc.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3A, 07-200 Wyszków, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3B, 07-200 Wyszków, ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 570 940 310.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?
Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych poniższymi aktami prawnymi:
1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 poz. 682 ze zm.),
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.),
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. 2011 nr 292 poz. 1720),
5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz. 1630).

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANIĄ/PANA JEST OBOWIĄZKOWE?
Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Placówki przez obowiązujące przepisy prawa, które wskazano powyżej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. przenoszenia swoich danych osobowych;
4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji.
Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.Administrator Danych Osobowych